>..>..>..>....

Lisa Torell

works
biography
other works
contact
________________________________________________________________________________________________________

SEBASTIAN APPLE
(2015)

Performance/reading: Directed reading, where Sebastian Rozenberg got the role of the public male voice. App.10 min

TRUST
Guided tours at Overgaden // Good Times & Nocturnal News #3
Saturday 29 Aug 1:30pm 5:00pm

As part of TRUST Good Times & Nocturnal News presents a number of guided tours / performances that will take place in their installation on the first floor of Overgaden. The following artists and writers will carry out the tours:

1.30pm Ashby Lee Collinson
2.30pm Lisa Torell
3.30pm Sebastian Rozenberg
4.30pm Sanna Marander & Niklas Tafra

The guided tours takes point of departure in a wall construction, which is the key element of the installation and contains works by Blunt + Skensved, Olivier Castel, Nico Colón, Jean-Allain Corre, Michele Gabriele, Dorota Gaweda, Elisabeth Greinecker & Anna Holtz, Candice Jacobs, Valentinas Klimašauskas, Karl Larsson, Natasja Loutchko, Nico Sebastian Meyer, Pye Palm, pcnc_bay, Antoine Renard, Arvid Wretman.

Text: Lisa Torell:

Sebastian.
Lisa.
Kategorierna suger.
Oäkta på något sätt. Vem är vem till exempel.
Och

Sebastian.
Lisa.
The categories sucks
False  in some way. Who's Who for example.
And

dessutom
De ville inget hellre än att det skulle vara något annat
Allt var baklänges
Stunden som skulle bli fri
Var hämmad
Ljuden var kattlika väsande
Visst det var rytm

Han spelade från 8 till kanske 9
på morgonen

moreover
They wanted nothing more than it would be something else
Everything was backwards
The moment that would be free
Was inhibited
Sounds were catlike hisses
Sure it was rhythm

He was playing from 8 to maybe 9
In the morning

rummet
Utsattheten var arkitektoniskt beviljad
Skrämmande
Fasaderna vanställer känslan
Även om det stämmer

 

The room  
The vulnerability is architecturally granted
Frightening
The facades disfigure feeling
Even if it’s right

 

Snälla, Sprid ut er
Du kan stå där
Kan du gå dit
Osv

Please, Spread out
You can stand there
Can you go there
etc.

 

ni måste blunda också
Blunda
Kan inte alla blunda
Det är inte ett visuellt tillfälle
Det är ett öronellt.

Sschj

You also have to close your eyes
close your eyes
Can’t everyone close there eyes
It is not a visual moment
It is an ear-ual.

 

Nu
Sebastian
Flyttar vi på oss
Ställ dig framför mig.

 

sschj

Now
Sebastian
Lets’move
Stand in front of me

 

Konkav
Konvex

Concave
Convex

 

Det kändes direkt
Känslan var knölig
Som ett sandpapper
Grovt

It felt directly
The feeling was lumpy
Like a piece of sandpaper
Rough

 

Inte ens en blind människa skulle fela
Kategorier gör något med känslan
Föreställningen om
håller länge

Men kategorierna tar andan ur

 

Not even a blind man would err
Categories do something with feeling
The notion of
is long-lasting

But the categories are breathtaking

 

Vad var det de hade sagt
Ockra 1-3 mm kantkornigt spray
Sand, krapplack

What did they actually say they said
Ocher 1-3 mm edge grain spray
Sand, madder lake brilliant

Hon och han
Yin och Yang
Klyschor är snyggare utomhus än inomhus
Offentligt multiplicerat med privat är vackrast
Eller är det tvärtom, ihopblandningen är total som vanligt

 

She and he
Yin and Yang
Clichés are better looking outdoors than indoors
Public multiplied by private is the most beautiful
Or is it the other way around, the mixing together total as usual

Lido
Lido

Det är något som
Formulerar något olikt till något annat
Det är ett eget material
Error

 

It is something that
Formulates  something different to something else
Its own material
Error

 

sschj
Översätt manligt tack Sebastian

sschj
Translate manly Sebastian, please

Översättandet kan aldrig bli
Detsamma som utbytet
Mellan

The translation can never be
The same as the exchange
between

Även om
det aldrig var här det
hände

although
It was never here that it
happened

 

Rätt som det är
kommer det
Som gör att föreställningen faller
Konst
Eller föreställningen om det
Att kategorin kläms ihop med upplevelsen
Känslan av att vara inträngd
Är lika publik
Som artistiell
Matriell
Eller urban
Naturell
Den är i alla fall äkta

All of a sudden
It appears
That which makes the notion collaps
Art
Or the notion of it
Thatthe category is squeezed together with the experience
The feeling of being cornered
Is as public
As artist- ical
Material
Or urban
Natural
It is certainly real

 

Ett performance  är ett performance
Oavsett
Om det har formen av
Men för mig är det en text
Inte ett performance
Jag menar jag kanske läste det högt när jag skrev det
Men det var inte högt i öronen högt jag tänkte
utan i tanken högt i öronen

A performance is a performance
regardless
If it has the form of
But for me it's a text
Not a performance
I mean I might read it aloud when I wrote it
But it was not loud in the ears loud I thought,
but the thought loudy in the ears

 

 

Men kategorin

 

 

Det var samma för mig

But the category

 

 

was the same for me

 

 

Tack till
Andreas Boström Ljud & Ljus AB
Addnature
Vi som aldrig var där
Människor jobbar på företag med
Lasset

Thanks to:
Andreas Boström Ljud & Ljus AB
Addnature
We who never were there
People work at companies too
Lasset

 

  


 


 


 

 

...
.................................. ..................